Version 01.06.2017

 1. Indledning
  1.1 Nærværende almindelige vilkår (”Vilkårene”) regulerer alle de kommunikationsopgaver som CHRISLEA påtager sig over for CHRISLEAs kunder (“Kunden”), medmindre andet aftales skriftligt.
  1.2 Vilkårene vedlægges CHRISLEAs bekræftelse på, at CHRISLEA ønsker at påtage sig en opgave fra Kunden, og skal være underskrevet af Kunden inden, at arbejdet sættes i gang.
  1.3 CHRISLEA og Kunden laver en konkret aftale (“Aftalen”), der er underlagt Vilkårene, hvori CHRISLEAs ydelser beskrives. Aftalen indgås normalt ved CHRISLEAs fremsendelse af aftale, og Kundens efterfølgende accept heraf.
 2. Gennemførelse af opgaven
  2.1 Kunden er ansvarlig for, at den konkrete opgave er rigtig og fyldestgørende specificeret i forhold til den af Kunden ønskede bistand. Skulle den af Kunden stillede opgave kræve et mandat fra Kunden eller indhentelse af andre rammeangivelser, er CHRISLEA berettiget og forpligtet til at indhente og afvente et sådant mandat eller sådanne rammeangivelser, inden opgaven påbegyndes eller fortsættes.
  2.2 Medmindre andet er aftalt, omfatter CHRISLEAs forpligtelser kun tjenesteydelser i tilknytning til kommunikation, programmering og rådgivning.
  2.3 Nødvendige indkøb, produktion eller leje af udstyr, lokaler, etc. bekostes af Kunden. CHRISLEA er afskåret fra at foretage indkøb af større økonomisk værdi, før disse indkøb er godkendt af Kunden, enten i form af en overordnet prisramme eller med en konkret pris og specifikation.
  2.4 Kunden skal sørge for, at CHRISLEA til enhver tid har de nødvendige forudsætninger og informationer for, at CHRISLEA kan udføre den af Kunden stillede opgave.
  2.5 CHRISLEA er forpligtet af leveringsdatoer, som er udtrykkeligt angivet i Aftalen. Kunden er berettiget til at ophæve Aftalen, såfremt en leveringsdato overskrides væsentligt på betingelse af, at Kunden inden har fremsendt et skriftligt påbud uden ugrundet ophold. Væsentlig overskridelse af leveringsdatoen indtræder tidligst ved mere end 14 arbejdsdages afvigelse fra den aftalte tidsplan. Leveringsdatoer skal fremgå klart skriftligt i korrespondancen mellem Kunden og CHRISLEA
  2.6 CHRISLEAs bistand er målrettet den konkrete opgave og er alene ydet til brug for Kunden i forbindelse med den af Kunden stillede konkrete opgave.
  2.8 CHRISLEA foretager selv vurderingen af, hvilke rådgivere som bør indgå i teamet under hensyn til opgavens art og omfang, men oplyser Kunden om evt. inddragelser undervejs.
 3. Godkendelse af leverancer
  3.1 Såfremt Kunden ikke straks eller uden ugrundet ophold efter endt bistand giver CHRISLEA meddelelse om bistandens eventuelle utilstrækkelighed, betragter CHRISLEA sin bistand som kontraktmæssig samt endelig, og Kunden har dermed mistet sin ret til at gøre indsigelser gældende.
 4. Honorar/betaling
  4.1 Aftale om en fast pris for CHRISLEAs bistand indgås ved accept af den af kunden udfyldte ordreform. Generelle prisoplysninger, estimater og lignende betragtes ikke som en fast pris. Timepris er 650 kr. i timen ekskl.moms for opgaver udført internt i CHRISLEA, dog faktureres programmering med en timepris på 950 kr. i timen ekskl. moms. CHRISLEA forbeholder sig ret til at hæve oplyste timepriser – varsling herom skal ske med 1 måneds varsel.
  4.2 Såfremt der ikke er indgået en aftale om en fast pris på tillæg og ændringer opgøres honoraret på baggrund af medgået timer.
  4.3 De aftalte priser er, hvis andet ikke fremgår af tilbuddet, opgjort eksklusiv moms og afgifter. Hvis offentlige myndigheder i løbet af opgaveperioden pålægger eksisterende ydelser nye afgifter, som ved Aftalens indgåelse var afgiftsfrie, pålægges Kunden denne afgift.
  4.4 Der beregnes en avance på alle udlæg som viderefaktureres, medmindre andet er aftalt. Avancen dækker renteomkostninger, administrativ håndtering af indkøb samt kreditrisiko. Udlæg over DKK 5.000 faktureres løbende.
  4.5 Der faktureres 100% forud ved aftalens indgåelse.
 5. Betalingsvilkår
  5.1 Faktura forfalder til betaling 7 dage fra fakturaens dato, medmindre andre vilkår er aftalt.
  5.2 Ved betaling efter forfald tilskrives renter med 10,8 % pr. påbegyndt måned og indtil betaling sker.
 6. Tillæg og ændringer
  6.1 Væsentlige ændringer eller udvidelser af opgaver skal fremgå skriftligt.
  6.2 Ved væsentlige ændringer er CHRISLEA ikke bundet af en tidligere oplyst fast pris, for så vidt angår de ændringer og udvidelser der ligger udover den til grund for den faste pris oplyste opgave.
 7. Tavshedspligt og åbenhed
  7.1 CHRISLEA og Kunden forpligter sig til at behandle alle oplysninger som er modtaget fra den anden part fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter eller oplysningerne retmæssigt er modtaget fra tredjemand.
  7.2 CHRISLEA er berettiget til at omtale Kundens benyttelse af bistand fra CHRISLEA, medmindre det fremgår af omstændighederne, at fortrolighed er nødvendig eller der foreligger anden aftale herom med Kunden. Uagtet det foranstående er CHRISLEA, medmindre der foreligger en aftale herom, forpligtet til at iagttage fortrolighed om det nærmere indhold af Aftalen.
 8. Immaterielle rettigheder
  8.1 CHRISLEA og Kunden er gensidigt ansvarlige for, at opgavegennemførelsen ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Kunden skal omgående underrette CHRISLEA, såfremt det skulle opstå.
  8.2 Kunden har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til den af CHRISLEA udarbejdede hjemmeside/materiale.
 9. Ansvar
  9.1 CHRISLEA er ansvarlig for den leverede bistand efter dansk rets almindelige regler herom – dog således at CHRISLEA ikke kan blive ansvarlig for indirekte tab, følgeskader og/eller ikke-økonomiske konsekvenstab.
  9.2 Ansvaret for CHRISLEA er i alle tilfælde begrænset til et beløb på maksimalt DKK 5.000 pr. opgave.
  9.2 CHRISLEA har ikke ansvar for økonomiske konsekvenser af uforudsete hændelser udenfor CHRISLEAs kontrol (force majeure).
 10. Opsigelse
  10.1 Kunden er med de ovennævnte begrænsninger berettiget til at ophæve Aftalen efter dansk rets almindelige regler. Herudover kan Aftalen opsiges med 1 måneds skriftligt varsel (“Opsigelsesperioden”). I Opsigelsesperioden skal opgaven udføres i henhold til Aftalen, medmindre andet er aftalt. Ved køb af en hjemmeside, kan aftalen opsiges frem til 1. iteration, ved betaling af de timer, der der brugt på opgaven – herefter anses aftalen for gældende.
 11. Lovvalg og værneting
  11.1 Enhver tvist som måtte udspringe mellem CHRISLEA og Kunden vedrørende Aftalen, de nærværende almindelige vilkår og/eller CHRISLEAs rådgivning i øvrigt, skal anlægges som voldgiftssag.
 12. Yderligere
  12.1 Prisen inkluderer opsætning ud fra de valgte rammer. Yderligere tilpasning vil blive faktureret på timebasis til en timepris på 650 kr. i timen ekskl. moms.
  12.2 Sideopsætning er inkl. den af kundens angivne tekst. Der rettes/tilføjes dog højst tre gange pr. side. Yderligere tilpasning vil blive faktureret på timebasis til en timepris på 650 kr. i timen ekskl.moms. Programmering faktureres med en timepris på 950 kr. i timen ekskl. moms.